บัตรการแสดงสด KAAN SHOW มีค่า

แสดงบัตรเข้าชม KAAN SHOW ที่เค้าเตอร์ Ripley's รับส่วนลดทันที

 

หรือแสดงใบเสร็จจาก Ripley's Believe It or Not!
รับส่วนลดซื้อบัตรเข้าชม KAAN SHOW

 

 

เงื่อนไข:

  1. แสดงบัตรเข้าชม KAAN SHOW คู่กับบัตรประชาชน ที่เค้าเตอร์เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดดังกล่าว
  2. บัตรที่เข้าร่วมโปรโมชั่นต้องลงวันที่ 20 กันยายน 2560 – 20 กันยายน 2561
  3. บัตร KAAN SHOW 1 ใบ จำกัดการซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นได้ไม่เกิน 2 ชุด
  4. กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด จนมิสามารถระบุวันเข้าใช้บริการได้ ไม่สามารถนำมาแสดงเพื่อรับส่วนลดได้
  5. โปรโมชั่นนี้จำหน่ายทั้งราคาเด็ก และผู้ใหญ่, ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
  6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้, ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก โปรโมชั่นดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่เดือน 20 กันยายน 2560 – 20 กันยายน 2561 เท่านั้น